Dienstag, 7. Januar 2020

Preiserhöhung Januar 2019

Die Verkaufsgenossenschaft "Lëtzbuergerhunneg" hat den Preis wie vereinbart ab 1. Januar 2020 leicht erhöht. Der empfohlene Verkaufspreis an den Endkunden beträgt nun 6,50€ TTC für 500g Gläser der Marque Nationale.

Sonntag, 8. Dezember 2019

Degustation an der Belle Etoile

Mir hunn de Weekend vum 6/7 Dezember Reklamm gemaach fir eisen gudden Lëtzebuerger Hunneg.
Et war flott festzestellen wéi gudd en de Leit geschmaacht huet. Ganz vill franséisch an engleschsprocheg Clienten kennen d'Marque Nationale guer net. Do ass nach munches ze maachen.

Mir hunn d'Leit awer op de Goût bruecht an et gouf vill verkaaft!

Mittwoch, 8. Mai 2019

Bericht Generalversammlung 2019

Vor zahlreichen Mitglieder sowie Michel Koch (FUAL) und Andreas Reichert (Bienenberater) wurde das vergangene Geschäftsjahr dargestellt.

Für 2017/18  und 2018/19 können die Verkaufspreise an die Geschäfte quasi zu 100% an die Imker weitergereicht werden. Für 2019/2020 werden aufgrund der steigenden Erzeugerpreise auch moderat erhöhte Verkaufspreise verhandelt werden.

Weiter soll sich die Verkaufgemeinschaft für Reformen bei der Marque Nationale stark machen.

Der Vorstand setzt sich unverändert wie folgt zusammen: Jeannot Glodé (Präsident), Jerry Groeff (Vize-Präsident), Claudine Reiser (Sekretärin), Marcel Straus (Kassierer), Jean-Paul Reuland, Serge Turmes kümmern sich um die Organisation und den Ablauf der Honiglieferungen. Aufsichtsrat: Eleonore Cattani, Nicolas Josselin und Gilbert Moris.


Tätigkeitsbericht
Vorstellung der Finanzen
Vorstand und Aufsichtsrat
Fachsimpeln

Freitag, 8. Februar 2019

Generalversammlung 2019

Der Vorstand lädt herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung ein. Sie findet statt

am Sonntag, den 17. März 2019 um 9.30H
im Seminarraum «An der Wiss»  des Restaurants «A Guddesch»
(1, am Kaesch L-7593 Biereng / Miersch).

Neben den Vereinsmitgliedern sind auch alle Imker, die Interesse am gemeinsamen Honigverkauf haben, herzlich willkommen.  Durch Ihre Anwesenheit unterstützen Sie die Anliegen der Verkaufsgenossenschaft, sowie das Gütesiegel der «Marque Nationale».

Tagesordnung (Link)

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro und ist zu überweisen an IBAN LU68 0019 4355 2214 3000  (BCEE).
Aktuelle Mitglieder erhalten eine Mail um ihre Angaben und Völkerzahl zu überprüfen.
Wer neues Mitglied werden will findet hier die Unterlagen.

Mëttelwandpress vum Capellener Verein

Den 2. Februar huet de KV Capellen op d'Aweiung vun der Mëttelwandwalzmaschine agelueden. Den neien Chamberspräsident a fréieren Landwirtschaftsminister Fernand Etgen huet gudd opgepasst wéi d'Maschine agestallt gett ier et lass gung.


Jidereen war beandrockt wéi schnell a präzis déi nei Maschine leeft.
Et ass elo op enger Platz méiglech di klassesch 5,5mm an di liicht méi kleng 5,1mm Zellen ze walzen. De Virdeel vun de klengen Zellen ass wahrscheinlech dat d'Varroa an aaner Krankheeten manner Platz hun fir sech an der Zell niewt der Larve ze entwecklen. Et passt awer net bei all Vollek. Jidereen kann elo seng Erfahrungen mat den 2 Moossen sammelen! Wichteg ass op alle Fall dat maximal vill propperen Wues emgeschafft gett.