Sonntag, 8. Dezember 2019

Degustation an der Belle Etoile

Mir hunn de Weekend vum 6/7 Dezember Reklamm gemaach fir eisen gudden Lëtzebuerger Hunneg.
Et war flott festzestellen wéi gudd en de Leit geschmaacht huet. Ganz vill franséisch an engleschsprocheg Clienten kennen d'Marque Nationale guer net. Do ass nach munches ze maachen.

Mir hunn d'Leit awer op de Goût bruecht an et gouf vill verkaaft!