Dokumente

Nützliche Dokumente:

1) Anmeldung für "Lëtzebuerger Hunneg" (jährlich bis zum 1. April)

Die gleiche 2seitige Anmeldung&Standorte und der jährliche Mitgliedsbeitrag gelten für 
 • die Mitgliedschaft mit oder ohne gemeinsame Vermarktung (Ablauf der Lieferung an Geschäfte)
 • die Registrierung bei der Marque Nationale

2) Neue "Marque Nationale Lëtzebuerger Hunneg"

Die bisherige staatlich geführte "Marque Nationale de Miel du Grand Duché de Luxembourg" wird ab der Saison 2023 als neues Label "Marque Nationale Lëtzebuerger Hunneg" von der Landwirtschaftlichen Vereinigung fortgeführt. Zuerst als Qualitätslabel und nach der europäischen Akkreditierung auch wieder als AOP.
Kuerzfaassung "Lëtzebuerger Hunneg" laut AG vum 22.3.23
 1. Artisanalen Hunneg vun Imker aus dem ganzen Lëtzebuerger Land (12 Kantonen)
 2. Gudd imkerlech Praxis
 3. Crèmegen Hunneg den duerch dat richtegt Réieren eng mëll fein Konsistenz kritt
 4. Traditioun vun der Marque Nationale mat Zousatzbezeechnungen Fréijoer, Summer
 5. Nei Flexibilitéit duerch begrenzt Erwiermen fir op nei Nofro ze reagéiren
 6. Staarke Lien mam Produzent an Traçabilitéit: Numm Adress, Lousnummer
 7. Kontroll vum Produzent : Visite sur place, Ernteregister, keng Verfälschung
 8. Qualitéit vum Hunneg : Schmachkommissioun vun all Hunneglouss op organoleptesch Eeegenschaften (Präsentatioun, Konsitenz, Gout, Waassergehalt). 
 9. Zousätzlech chemesch Laboanalyse  (Invertase, HMF,...)  duerch CARI

3) Statuten und Regelungen

Gründung: Statuten
Regelungen: Grundsatzpapier , Grundsatzpabier für EU Öko Zertifizierung